ANTIK-WAR.LV

Latvijas kolekcionāru tīkls
Текущее время: 17 май 2021 00:40


Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.       [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение  
 Заголовок сообщения: Izsoles noteikumi / Правила аукционов
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 11:19 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 18:48
Сообщения: 18180
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 607
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Noteikumi stājas spēkā no 2020.gada 1. martā 11-00.
Данные правила вступают в силу с 11-00 1 марта 2020 года.


Izsoles noteikumi:
Правила аукционов:

1. Izlikt preci izsolē vai piedalīties izsolēs drīkst tikai tie, kas ir iepazinušies ar dotajiem noteikumiem.
1. Выставлять товар на аукцион или участвовать в аукционах могут только те, кто ознакомился с данными правилами.

2. Izsolē aizliegts izlikt kriminālas izcelsmes priekšmetus, kā arī priekšmetus un vielas, kuru apriti aizliedz Latvijas republikas likumdošana. Ja lotes pirkšanai/pārdošanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) - tam ir jābūt īpaši atrunātam.
2. На аукцион запрещено выставлять предметы криминального происхождения, а так же предметы и вещества, оборот которых запрещён действующим законодательством Латвийской республики. Если для продажи/покупки лота необходимо специальное разрешение (лицензия) это должно быть особо оговорено.

3. Tēmā var būt tikai viena lote. Vienu un to pašu loti, vienlaikus var izlikt pārdošanai tikai vienā izsoles vai pārdošanas tēmā.
3. В теме может быть только один лот. Один и тот же лот одновременно может быть выставлен только в одной теме с аукционом или продажей.

4. Izsoles izcelšana un pārvietošana uz lapas sākumu viewtopic.php?f=40&t=1459850
4. Выделение аукционов и перемещение их в начало страницы viewtopic.php?f=40&t=1459850

5. Izveidojot jaunu tēmu izsoļu nodaļās (izliekot preci izsolē), pārdevējam ir pienākumi:
5. Создавая новую тему в разделе аукционов (выставляя товар на аукцион) продавец обязан:

5.1. Tēmas virsrakstā jānorāda izsoles noslēguma datumu formātā – dd.mm.gg (sadalītu ar punktiem divi cipari - diena, divi cipari - mēnesis, un pēdējie divi gada cipari) un pēc tam skaidri izprotamu lotes nosaukumu. Izsolei jābeidzas ne ilgāk ka trīs nedēļas laikā no izveidošanas datuma.
5.1. В заголовке темы указать дату окончания аукциона в формате дд.мм.гг (разделённые точками две цифры - день, две цифры - месяц, последние две цифры года) и после неё - точное название лота. Аукцион должен оканчиваться не позднее трёх недель с даты создания.

5.2. Ziņā - veikt precīzu lotes aprakstu. Aprakstā jānorāda visi lotes apslēptie defekti. Pārdodod kopijas, viltojumus vai reprodukcijas – tas obligāti ir jāuzrāda lota aprakstā.
5.2. В сообщении сделать точное описание лота. В описании указать все скрытые дефекты. При продаже копий, подделок или репродукций - ясно написать об этом.

5.3. Pievienot pie ziņojuma , izsolē izliekamās lotes, kvalitatīvas fotogrāfijas vai skani (ne vairāk ka 10). Fotogrāfijas vai skani jāizvieto šajā forumā, bet ne uz svešiem resursiem.
5.3. Приложить к сообщению качественные фотографии или сканы (не более 10) выставляемого на аукцион лота. Фотографии или сканы должны быть размещены на данном форуме, а не на сторонних ресурсах.

5.4. Ziņojumā norādīt sākuma cenu - minimālo cenu, par kuru pārdevējs apņemas pārdot loti. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt Ātrspēles-cenu (cenu, par kuru viņš apņemas pārdot loti uzreiz, pirms izsoles termiņa beigām).
5.4. В сообщении указать начальную цену - минимальную цену, за которую продавец обязуется продать лот. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать Блиц-цену (цену, по которой он обязуется сразу продать лот до окончания аукциона).

5.5. Norādīt izsoles likmes soli (summu, par kādu likmei ir jāpārsniedz iepriekšējā likme). Ja solis nav norādīts - viņš pielīdzinās sākuma cenai valūtas ekvivalentā - 1.00 LVL, USD, EUR. Ja norādīts, ka solis ir jebkāds, tam jābūt lielākam par nulli un tālāk nekādu ierobežojumu nav. Aizliegts ierobežot maksimālo likmes soli.
5.5. Указать шаг ставок (сумма, на которую ставка должна превышать предыдущую ставку). Если шаг не указан - он приравнивается к единице валюты стартовой цены - 1.00 LVL, USD, EUR. Если указано, что шаг любой - он должен быть больше нуля и далее ничем не ограничен. Запрещено ограничивать максимальный шаг ставок.

5.6. Norādīt izsoles noslēguma datumu un laiku (Latvijas laiks - UTC+2, no pēdējās marta svētdienas līdz pēdējai oktobra svētdienai - UTC+3). Ja laiks nav norādīts - izsole noslēdzas 24 stundās 00 minūtes, ja laiks ziņas teksta vietā ir norādīts virsrakstā vai atšķiras no norādītā tekstā - izsole noslēdzas pēc laika, kurš norādīts virsrakstā. Ja izsoles noslēguma datums tekstā nav norādīts vai atšķiras no norādītā virsrakstā - izsole noslēdzas datumā, kurš norādīts virsrakstā. Izsole noslēdzas ar norādītā laika, pēdējās minūtes iztecēšanu. Ja 10 minūšu laikā līdz norādītajam izsoles beigu laikam tiek veikta likme, izsole pagarinās uz 10 minūtēm no pēdējās likmes laika.
5.6. Указать дату и время окончания аукциона (Латвийское время - UTC+2, с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября - UTC+3). Если время не указано - аукцион заканчивается в 24 часа 00 минут, если время вместо текста сообщения указано в заголовке или отличается от указанного в тексте - аукцион заканчивается по времени, указанном в заголовке. Если дата окончания в тексте не указана или отличается от указанной в заголовке - аукцион заканчивается по дате, указанной в заголовке. Аукцион заканчивается с истечением последней минуты указанного времени. Если в течение 10 минут до указанного времени окончания аукциона делается ставка, аукцион продлевается на 10 минут от времени последней ставки.

5.7. Norādīt lota atdošanas vietu (pilsēta vai pagasts) izsoles uzvarētājam, ja tā neatbilst vietai, kas norādīta pārdevēja profila nodalījumā "no kurienes". Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt iespēju un pārsūtīšanas vērtību.
5.7. Указать место (город или волость) передачи лота победителю аукциона, если оно не соответствует месту указанному в профиле продавца в разделе "откуда". Дополнительно (не обязательно) продавец может указать возможность и стоимость пересылки.

5.8. Papildus (nav obligāti) pārdevējs var norādīt lotes apmaksas termiņu un veidu.
5.8. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать срок и способ оплаты лота победителем аукциона.

5.9. Pārdevējam ir tiesības norādīt, ka likmes no lietotājiem, ar mazāk reputācijas punktiem (likmes veikšanas brīdī) kā viņš ir norādījis – nav spēkā. Pārdevējam ir tiesības norādīt par to, ka no lietotājiem, pret kuriem ir nenoregulētas pretenzijas sadaļā "Pretenzijas par pārdevējiem un pircējiem" - likmes nav spēkā, vai pārskaitīt visus lietotājus, no kuriem likmes nav spēkā.
5.9. Продавец имеет право указать, что ставки от пользователей, имеющих меньше пунктов репутации (на время ставки), чем им указано - силы не имеют. Продавец имеет право указать, что ставки от пользователей, к которым имеются неурегулированные претензии в разделе "Претензии к продавцам и покупателям" - силы не имеют, или перечислить всех пользователей, ставки от которых силы не имеют.

6. Pārdevējam ir aizliegts atcelt izsoli, vai mainīt izsoles nosacījumus. Izsoles dalībniekam nav tiesības mainīt izsoles nosacījumus. Ziņas, kuras ir pretrunā ar dotajiem noteikumiem - nav spēkā.
6. Продавцу запрещено отменять аукцион или изменять условия торгов. Участник аукциона не имеет права менять условия аукциона. Противоречащие данным правилам сообщения - силы не имеют.

7. Izsoles dalībnieku likmēm ir jāatbilst šādiem nosacījumiem (likmes, kas neatbilst šiem nosacījumiem, nav spēkā):
7. Ставки участников аукциона должны соответствовать следующим условиям (не соответствующие им - силы не имеют):

7.1. Likmes tiek veiktas tikai ziņu veidā izsoles tematā, katra ziņā jabūt tikai viena likme. Likme ir uzrakstāma tikai kā skaitļi kuri sastāv no arābu cipariem. Likmes tiek veiktas tikai sākuma cenas valutā. Pirmo likmi var veikt ar jebkuru burtu salikumu, kurš tiks uzskatīts par sākuma cenu (izņemot vārdus: blic, блиц).
7.1. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона, в каждом сообщении должна быть только одна ставка. Ставкой является только число из арабских цифр. Ставки делаются только в той валюте, в которой указана начальная цена. Первую ставку можно делать любым набором букв, который будет считаться начальной ценой (за исключением слов: blic, блиц).

7.2. Likmei ir jabūt lielākai vai vienādai ar sākuma cenu. Likmei ir jabūt lielākai kā iepriekšējā likme ne mazāk kā ir noteikts izsoles solis.
7.2. Ставка должна быть больше или равна начальной цене. Ставка должна быть больше предшествующей ставки не менее, чем на шаг торгов.

7.3. Pārdevējam nav tiesības veikt likmes savā izsolē. Likmes, ko veicis izsoles dalībnieks no tās pašas IP adreses, no kuras jebkad tika uzrakstītas ziņas no pārdevēja - var būt par iemeslu, lai ar moderatoru vai administratoru lēmumu, izsoli atzītu par anulētu.
7.3. Продавец не имеет права делать ставки в своём аукционе. Ставка, сделанная участником аукциона с того-же IP адреса, с которого когда-либо были написаны сообщения продавцом - может быть причиной аннулирования данного аукциона по решению модератора или администратора.

7.4. Likmes ar jebkuriem nosacījumiem - nav spēkā.
7.4. Cтавки с любыми условиями - силы не имеют.

7.5. Atsaukt likmi ir aizliegts.
7.5. Отзыв ставки запрещён.

7.6. Likmes jāveic līdz izsoles beigām (punkts 5.6).
7.6. Ставка должна быть сделана до окончания аукциона (п. 5.6).

8. Personai, kas vēlas nopirkt loti par ātrspēles cenu ("blic" cenu, ja tādu ir norādījis pārdevējs), tēmā jāuzraksta ziņojums ar vārdiem "Blic" vai "Блиц" . To atsaukt ir aizliegts. "Blic" ar jebkuriem nosacījumiem - nav spēkā. No šī brīža izsole noslēdzas un blic solītājs ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Pardevējam ir aizliegts pārdot pašam sev loti, par ātrspēles cenu.
8. Желающий купить лот по "Блиц-цене" (если она указана продавцом) - до окончания аукциона должен написать в теме сообщение со словом "Блиц" или "Blic". Его отзывать - запрещено. Блиц с любыми условиями от покупателя - силы не имеет. C этого момента торги заканчиваются и он становится победителем аукциона. Продавцу запрещено продавать лот по "Блиц-цене" самому себе.

9. Izsoles tematā līdz viņas beigām, aizliegts rakstīt likmes un blic nesaturošas ziņas (izņemot ziņas no administrātoriem un moderatoriem). Pārdevējs ir tiesīgs uzrakstīt vienu atgādinājumu par drīzu izsoles noslēgumu, izsoles noslēguma dienā un ziņu par izsoles uzvarētāja izsludināšanu pēc izsoles beigām.
9. В теме аукциона до его окончания запрещено писать сообщения без ставок или блица (за исключением сообщений от администраторов и модераторов). Продавец имеет право написать одно напоминание о скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения.

10. Izsoles noslēguma laiks fiksējas pēc foruma servera laika. Foruma servera darbības pārtraukumu gadījumā virs 8 minūtēm, pēc pārdevēja lēmuma, izsoli var pagarināt uz vienu dienu.
10. Время окончания аукциона фиксируется по времени сервера форума. В случае перебоев в работе сервера форума свыше 8 минут, по решению продавца аукцион может быть продлён на один день.

11. Par izsoles uzvarētāju kļūst dalībnieks, kura spēkā esošā likme izrādīsies pēdējā.
11. Победителем аукциона становится участник аукциона с последней имеющей силу ставкой.

12. Gadījumā, ja izsoles dalībnieki vai pārdevējs nespēj vienoties par izsoles uzvarētāju, par to aizsūta personisku ziņu sadaļas moderatoram un administratoriem. Tie publicē savu lēmumu par uzvarētāju izsoles tematā. Līdz šī lēmuma publicējumam izsole skaitās beigusies, bet nepabeigta.
12. В случае, если участники аукциона или продавец расходятся во мнении о победителе аукциона, об этом отсылают личное сообщение модератору раздела и администраторам. Они публикуют своё решение по победителю в теме аукциона. До публикации этого решения аукцион считается окончившимся, но не завершённым.

13. Triju dienu laikā pēc izsoles noslēguma, pārdevējam un izsoles uzvarētājam ir obligāti jāizsūta viens otram personiskās ziņas ar saviem telefonu numuriem (ja tie nav norādīti lietotāja profilā) un jāvienojās par apmaksu un lota nodošanas veidu un termiņu.
13. В течение трёх дней после завершения аукциона продавец и победитель аукциона обязаны выслать друг другу личные сообщения со своими номерами телефонов (если они не указаны в профиле пользователя) и договориться о способах и сроках оплаты и передачи лота победителю аукциона.

14. Izsoles uzvarētājam obligāti vinnētā lote jāapmaksā 3 darba dienu laikā pēc rekvizītu saņemšanas, ja ar pārdevēju nav noruna par citiem termiņiem vai apmaksas veidiem, vai tie ir norādīti saskaņā ar 5.8. punktu.
14. Победитель аукциона обязан оплатить выигранный лот в течение трёх рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно пункту 5.8.

15. Pārdevējam ir obligāti jāizsūta, jānodod lote (gadījumā, ja tā nenododas no rokām rokās) izsoles uzvarētājam triju darbadienu laikā no naudas saņemšanas dienas, ja ar izsoles uzvarētāju nav noruna par citiem termiņiem.
15. Продавец обязан выслать лот победителю аукциона (в случае если он не передаётся из рук в руки) в течение трёх рабочих дней со дня получения денег, если с победителем аукциона не достигнута договорённость о других сроках.

16. Pēc izsoles noslēguma, tēma tiek pārvietota attiecīgās izsoles nodaļas "Arhīvā".
16. После окончания аукциона тема перемещается в "Архив" соответствующего раздела аукционов.

17. Pārdevēju vai izsoles uzvarētāju saistību neizpildīšanas gadījumā, informācija par to tiks izvietota no cietušo puses, sadaļā "Pretenzijas par pārdevējiem un pircējiem" http://www.antik-war.lv/viewforum.php?f=85
17. В случае невыполнения своих обязательств продавцом или победителем аукциона, информация об этом размещается пострадавшей стороной в разделе "Претензии к продавцам и покупателям" http://www.antik-war.lv/viewforum.php?f=85

18. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, administrātori un moderatori var pielietot sekojošus iedarbības mērus: dzēst pārkāpēja likmes no izsolēm, dzēst pārkāpēja tēmas ar izsolēm un pārdošanām, slēgt pārkāpējam pieeju forumam.
18. В случае нарушения этих правил, администраторы и модераторы могут применить следующие меры воздействия: удаление ставок нарушителя из аукционов, удаление тем с аукционами и продажами нарушителя, закрытие нарушителю доступа на форум.

19. Foruma administrācija par lotēm un foruma lietotāju savu saistību pildīšanu – nekādu atbildību nenes.
19. Администрация форума за лоты и выполнение пользователями форума своих обязательств - никакой ответственности не несёт.

20. Noteikumi stājas spēkā no 2020.gada 1. martā 11-00 un ir saistoši visām tēmām ar izsolēm kas izveidotas pēc norādītā laika.
20. Данные правила вступают в силу с 11-00 1 марта 2020 года и распространяются на все темы с аукционами, созданные после указанного времени.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.       [ 1 сообщение ] 

Пошлите СМС на номер 1881 с текстом:
ANTIK TOP 153590
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

У вас должны быть разрешены платные SMS:
* TELE2.lv - позвоните на 1600 и включите функцию платных SMS
* LMT - позвоните на 80768076 и включите функцию платных SMS

Пошлите СМС на номер 1394 с текстом:
ANTIK TOP 153590
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

Пошлите СМС на номер 14401 с текстом:
ANTIK TOP 153590
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

Пошлите СМС на номер 1881 с текстом:
ANTIK COLOR 153590
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

У вас должны быть разрешены платные SMS:
* TELE2.lv - позвоните на 1600 и включите функцию платных SMS
* LMT - позвоните на 80768076 и включите функцию платных SMS

Пошлите СМС на номер 1394 с текстом:
ANTIK COLOR 153590
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

Пошлите СМС на номер 14401 с текстом:
ANTIK COLOR 153590
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

 Подобные темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
14.05.21. 21:00 Rīgas pašvald.darbinieku Dienesta noteikumi.

в форуме Аукцион книг = Grāmatas izsoles = Book's auctions

pelens

1

17

12 май 2021 16:56

Что за бардак? Где правила?

в форуме Sūdzības un priekšlikumi ○ Книга жалоб и предложений ○ Complaints and offers

1928

9

355

08 май 2021 10:57

17.05.21 22:00 Карты-игра правила дорожного движенияЭстония

в форуме 1946. - 1991. gg. kolekcionēšanas prekšmetu izsoles = Аукционы предметов коллекционирования 1946 - 1991 годов = 1946-1991 year's collecting items auctions

Vidibor

1

25

15 май 2021 12:11

18.05.21 21:30 Правила технич. экспл. железных дорог СССР

в форуме Аукцион книг = Grāmatas izsoles = Book's auctions

ecoflex

0

11

12 май 2021 21:28


Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
GetInfo: User Info
IK Baltstroj | Услуги | Доставка услуги | Жалобы и претензии | Конфиденциальность | Права и обязанности покупателя | Права и обязанности продавца | Платежи | GDRP1 | Контакты |
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro & SecureCode, VbV