ANTIK-WAR.LV

Latvijas kolekcionāru tīkls
Текущее время: 07 мар 2021 13:44
Часовой пояс: UTC + 2 часа

Начать новую тему Ответить на тему       [ Сообщений: 30 ] 
Автор Сообщение  
 Заголовок сообщения: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 17:32 
 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 июн 2007 12:50
Сообщения: 7607
Откуда: Latvija M.B."ORDENIS".
Награды: 6
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1) Знак столетия стрелков (1)
100 лет Гумбиненскому сражению (1) 100-летие латышских стрелков (1)
В память героев (1) Берлин (1)
Телефон: +371 26336100
Металлодетектор: DEUS 28-RC-WS5 MI-6
Пункты репутации: 325
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Izsoles noteikumi:
1. Izstādīt preci izsole vai piedalīties izsoles var tikai pēc iepazīšanās ar dotajiem noteikumiem.
2. Izveidojot jaunu tēmu (izstādot preci uz izsole) pārdevējam ir pienākumi:
2.1. Tēmas virsrakstā norādīt skaidru lotes nosaukumu un iekavas - izsoles (sadalīti ar punktiem divi cipari - diena, divi cipari - mēnesis, un pēdējie divi gada cipari) nobeiguma datumu.
2.2. Ziņā - izdarīt precīzu lotes aprakstu ar norādījumu uz visiem apslēptajiem defektiem. Pārdodot kopijas, viltojumus vai reprodukcijas - skaidri uzrakstīt par to.
2.3. Pielikt pie ziņas lotes, kurš ir izstādāms uz izsole, fotogrāfiju vai skanu. Fotogrāfija vai skans jāizvieto dotā forumā, bet ne uz svešiem resursiem.
2.4. Norādīt sākumu (startu) cenu - minimālu cenu par kuru pārdevējs uzņemas pārdot loti. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt Ātrspēli-cenu (cenu, pa kuru viņš uzņemas uzreiz pārdot loti līdz izsoles termiņa izbeigšanai).
2.5. Norādīt izsoles soli (minimāls likmes izmērs). Ja solis nav norādīts - viņš pielīdzinās pie startu cenas valūtas vieninieka - 1.00 LVL, USD, EUR.
2.6. Norādīt izsoles nobeiguma datumu un laiku (Latvijas laiks, UTC 2, GMT 2). Ja laiks nav norādīts - izsole noslēdzas 24 stundās 00 minūtes, ja laiks ziņas teksta vietā ir norādīts virsrakstā vai atšķiras no norādīta tekstā - izsole noslēdzas pa laiku kurš norādīts virsrakstā. Ja nobeiguma datums tekstā nav norādīts vai atšķiras no norādītas virsrakstā - izsole noslēdzas pa datumu kura norādītu virsrakstā.
2.7. Norādīt lotes atdošanas vietu (pilsēta vai pagasts) izsoles uzvarētājam, ja viņa neatbilst vietai norādītam pārdevēja profilā nodalījumā "no kurienes". Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt iespēju un pārsūtīšanas vērtību līdz jebkādai vietai.
2.8. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt ar izsoles uzvarētāju lotes apmaksas termiņu un veidu.
3. Uz izsoli aizliegts izstādīt kriminālas izcelsmes priekšmetus, bet tāpat priekšmeti un vielas, kuru apgriezienu aizliedza Latvijas republikas darbojošās likumdošana. Ja lotes pirkuma/pārdošanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) - šī vajag būt īpaši aprunātam.
4. Tematā var būt tikai viena lote.
5. Izsoles nosacījumu izmaiņas un izsoles atcelšana ar pārdevēju pie esamības likmju izsolē - aizliegts, bez pieļaujama izsoles pagarinājums sakarā ar pārtraucem foruma servera darbā. Papildinājumi - atļaujas tikai no atļaujas nodalījuma moderatora.
6. Likmes padarās par ūtrupes dalībniekiem tikai ziņu veidā izsoles tematā. Likme ir uzrakstāma tikai ar arābu cipariem.
7. Likmēm, kas mazāk par sākumu cenu vai ne tādi, kas dalās bez atlikuma uz izsoles solim - spēku nav.
8. Pārdevējam nav tiesības izdarīt likmes savējā izsolē.
9. Savējās likmes atsaukums ir aizliegts.
10. Ja 10 minūtes laikā līdz norādītajam izsoles nobeiguma laikam izdarās likme, izsole pagarinās uz 10 minūtēm no pēdējās likmes laika.
11. Izsoles tematā līdz viņa nobeigumam aizliegts rakstīt likmes nesaturošas ziņas (izņemot ziņas no moderatoriem). Pārdevējs ir tiesība uzrakstīt vienu atgādināšanu par ātru izsoles nobeigumu izsoles nobeiguma dienā un ziņu ar izsoles uzvarētāja izsludināšanu pēc viņa pabeigšanas. Pārdevējs ir tiesība izvietot papildinformāciju tikai no moderatoru atļaujas.
12. Izsoles nobeiguma laiks (minūtes) fiksējas pa foruma servera laiku (stundu josla ir Latvijas laiks, UTC 2, GMT 2).
13. Izsoles uzvarētājam ir obligāti vinnētu lote jāapmaksā 3 darbadienu laikā pēc rekvizītu apmaksai saņemšanas, ja ar pārdevēju nav sasniegta noruna par citiem termiņiem vai apmaksas veidiem vai tie ir norādīti saskaņā ar 1.8. pantu.
14. Pārdevējam ir obligāti jāizsūta lote (gadījumā, ja viņš nenododas no rokām rokās) izsoles uzvarētājam triju darbadienu laikā no naudas saņemšanas dienas.
15. Nākamajā dienā pēc izsoles nobeiguma temats pārvietojas atbilstošajā "Arhīvā".
16. Savējās saistības neizpildīšanas ar pārdevēju vai izsoles uzvarētāju gadījumā, informācija par to izvietojas ar cietušo malu "Pretenzijas pie pārdevējiem un pircējiem" nodalījumā.
17. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, moderatori var pielietot tādas iedarbības mērus: pārkāpēja likmju noraidīšana no izsolēm, pārkāpēja tēmas ar izsolēm un pārdošanām noraidīšana.
18. Foruma administrācija par darījumiem un pirkšanas/pārdošanas priekšmetiem nekādai atbildībai nenes.
19. Noteikumi stāja spēkā no 2011.gada 18.jūnija 00-00 un izplatās uz visiem tematiem ar izsolēm kas izveidoti pēc norādītā laika.
Правила аукционов:
1. Выставлять товар на аукцион или участвовать в аукционах можно только после ознакомления с данными правилами.
2. Создавая новую тему (выставляя товар на аукцион) продавец обязан:
2.1. В заголовке темы указать чёткое название лота и в скобках - дату окончания аукциона (разделённые точками две цифры - день, две цифры - месяц, последние две цифры года).
2.2. В сообщении - сделать точное описание лота с указанием на все скрытые дефекты. При продаже копий, подделок или репродукций - ясно написать об этом.
2.3. Приложить к сообщению фотографию или скан выставляемого на аукцион лота. Фотография или скан должны быть размещены на данном форуме, а не на сторонних ресурсах.
2.4. Указать начальную (стартовую) цену - минимальную цену за которую продавец обязуется продать лот. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать Блиц-цену (цену, по которой он обязуется сразу продать лот до истечения срока аукциона).
2.5. Указать шаг аукциона (минимальный размер ставки). Если шаг не указан - он приравнивается к единице валюты стартовой цены - 1.00 LVL, USD, EUR.
2.6. Указать дату и время окончания аукциона (Латвийское время, UTC+2, GMT+2). Если время не указано - аукцион заканчивается в 24 часа 00 минут, если время вместо текста сообщения указано в заголовке или отличается от указанного в тексте - аукцион заканчивается по времени указанном в заголовке. Если дата окончания в тексте не указана или отличается от указанной в заголовке - аукцион заканчивается по дате указанной в заголовке.
2.7. Указать место (город или волость) передачи лота победителю аукциона, если оно не соотвествует месту указаному в его профиле в разделе "откуда". Дополнительно (не обязательно) продавец может указать возможность и стоимость пересылки до какого-либо места.
2.8. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать срок и способ оплаты лота победителем аукциона.
3. На аукцион запрещено выставлять предметы криминального происхождения, а так же предметы и вещества, оборот которых запрещён действующим законодательством Латвийской республики. Если для продажи/покупки лота необходимо специальное разрешение (лицензия) это должно быть особо оговорено.
4. В теме может быть только один лот.
5. Изменение условий торгов и отмена аукциона продавцом при наличии ставок в аукционе - запрещено, кроме допустимого продления торгов в связи с перебоями в работе форумного сервера. Дополнения - допускаются только с разрешения модератора раздела.
6. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона. Ставка пишется только арабскими цифрами.
7. Ставки меньше начальной цены или не кратные шагу торгов - силы не имеют.
8. Продавец не имеет права делать ставки в своём аукционе.
9. Отзыв своей ставки запрещён.
10. Если в течении 10 минут до указанного времени окончания аукциона делается ставка, торги продлеваются на 10 минут от времени последней ставки.
11. В теме аукциона до его окончания запрещено писать сообщения не содержащие ставок (за исключением сообщений от модераторов). Подавец имеет право написать одно напоминание об скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения. Подавец имеет право разместить дополнительную информацию только с разрешения модераторов.
12. Время окончания аукциона (минуты) фиксируется по времени форумного сервера (часовой пояс - Латвийское время, UTC+2, GMT+2).
13. Победитель аукциона обязан оплатить выйгранный лот в течении 3 рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно п. 1.8.
14. Продавец обязан выслать лот победителю аукциона (в случае если он не передаётся из рук в руки) в течении трёх рабочих дней со дня получения денег.
15. На следующий день после окончания аукциона тема перемещается в соответствующий "Архив".
16. В случае невыполнения своих обязательств продавцом или победителем аукциона, информация об этом размещается пострадавшей стороной в разделе "Претензии к продавцам и покупателям".
17. В случае нарушения этих правил, модераторы могут применить следующие меры воздействия: удаление ставок нарушителя из аукционов, удаление тем с аукционами и продажами нарушителя.
18. Администрация форума за сделки и предметы купли/продажи никакой ответственности не несёт .
19. Данные правила вступают в силу с 00-00 18 июня 2011 года и распространяются на все темы с аукционами созданные после указаного времени.

_________________
Ремонт и продажа П.К. и М.Д.
Remonts un pārdošana P.D. un M.D.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:21 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26 май 2008 18:43
Сообщения: 3866
Откуда: MO "Atmiņa"
Награды: 6
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1) Знак столетия стрелков (1)
Брест (1) Берлин (1)
4 танковая дивизия (1) Помнимъ (1)
Телефон: 26020943
Пункты репутации: 203
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Предлагаю несколько изменений отдельных пунктов правил, которые, на мой взгляд,в априори разрешат некоторые конфликтные ситуации в проведении аукционов, и сделают правила более логичными. Изначально хотел только по одному пункту внести рацуху, но пробегусь уж по всем. :whistlin: Естественно, это мой субъективный взгляд.

Буду приводить пункт действующих правил, свою формулировку и пояснения к ней.

2.4. Указать начальную (стартовую) цену - минимальную цену за которую продавец обязуется продать лот. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать Блиц-цену (цену, по которой он обязуется сразу продать лот до истечения срока аукциона).
2.4. Указать начальную (стартовую) цену - минимальную цену за которую продавец обязуется продать лот. Допускаются валюты: LVL, EUR, USD. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать Блиц-цену (цену, по которой он обязуется сразу продать лот до истечения срока аукциона).
В связи с тем, что появилось много форумчан из стран СНГ и других, изначально исключить появление других валют в торгах аукционов (вроде пока прецендентов не было, но предусмотреть можно). Также этот пункт будет более логично перекликаться со следующим пунктом 2.5.


2.6. Указать дату и время окончания аукциона (Латвийское время, UTC+2, GMT+2). Если время не указано - аукцион заканчивается в 24 часа 00 минут, если время вместо текста сообщения указано в заголовке или отличается от указанного в тексте - аукцион заканчивается по времени указанном в заголовке. Если дата окончания в тексте не указана или отличается от указанной в заголовке - аукцион заканчивается по дате указанной в заголовке.
2.6. Указать дату и время окончания аукциона по Латвийскому времени. Временем окончания торгов считается указанное время включая последнюю минуту (т.е. если окончание в 20:00, то ставка, сделанная в 20:00 считается действительной). Если время не указано - аукцион заканчивается в 00 часов 00 минут следующих суток. Если время не указано в тексте сообщения или отличается от указанного в заголовке - аукцион заканчивается по времени указанном в заголовке. Если дата окончания в тексте не указана или отличается от указанной в заголовке - аукцион заканчивается по дате указанной в заголовке.
В Латвии нет жесткой привязки к UTC/GMT. Текущее время может быть как UTC+2, так и UTC+3. В некоторых странах нет перевода часов летнее/зимнее время (в том числе и Россия), поэтому указывать "Латвийское время, UTC+2, GMT+2" вобщем неверно, приведет к путанице.
24 часа 00 минут - это когда закончится аукцион? Покажите мне часы, которые показывают 24:00 :shock:
Введено уточнение (с примером) по времени окончания. На мой взгляд, очень полезное уточнение, т.к. на эти грабли наступают очень часто.

5. Изменение условий торгов и отмена аукциона продавцом при наличии ставок в аукционе - запрещено, кроме допустимого продления торгов в связи с перебоями в работе форумного сервера. Дополнения - допускаются только с разрешения модератора раздела.
5. Изменение условий торгов и отмена аукциона продавцом при наличии ставок в аукционе - запрещено, кроме допустимого продления торгов в связи с перебоями в работе форумного сервера.
Какие дополнения с разрешения?? Все и так уже оговорено.

6. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона. Ставка пишется только арабскими цифрами.
6. Ставки делаются участниками аукциона только в теме аукциона. Ставка пишется только арабскими цифрами.
"В виде сообщений" - а в каком виде можно еще?

9. Отзыв своей ставки запрещён.
9. Отзыв ставки запрещён.
А чужой можно?

11. В теме аукциона до его окончания запрещено писать сообщения не содержащие ставок (за исключением сообщений от модераторов). Подавец имеет право написать одно напоминание об скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения. Подавец имеет право разместить дополнительную информацию только с разрешения модераторов.
11. В теме аукциона до его окончания запрещен флуд. Подавец имеет право написать одно напоминание об скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения. Подавец имеет право разместить только дополнительную уточняющую информацию о лоте.
Флуд - солво не из Пушкинского лексикона, конечно, но наиболее сдесь подходит, т.к. смысл уже всем понятен. Сообщение покупателя в аукционе с просьбой о дополнительной информации о лоте - естественна, хотя может и не содержать ставки.

12. Время окончания аукциона (минуты) фиксируется по времени форумного сервера (часовой пояс - Латвийское время, UTC+2, GMT+2).
12. Время окончания аукциона фиксируется по времени форумного сервера (Латвийское время).
Об этом было выше.

13. Победитель аукциона обязан оплатить выйгранный лот в течении 3 рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно п. 1.8.
13. Победитель аукциона обязан оплатить выйгранный лот в течении 3 рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно п. 2.8.
Опечатка: п.1.8.

14. Продавец обязан выслать лот победителю аукциона (в случае если он не передаётся из рук в руки) в течении трёх рабочих дней со дня получения денег.
14. Продавец обязан выслать лот победителю аукциона (в случае если он не передаётся из рук в руки) в течении трёх рабочих дней со дня получения денег или по-договоренности между собой.
Так логичней.

15. На следующий день после окончания аукциона тема перемещается в соответствующий "Архив".
15. После окончания аукциона тема перемещается в архив раздела.
Так логичней.

17. В случае нарушения этих правил, модераторы могут применить следующие меры воздействия: удаление ставок нарушителя из аукционов, удаление тем с аукционами и продажами нарушителя.
17. В случае не соблюдения этих правил, модераторы могут применить следующие меры к нарушителю: удаление ставок из аукционов, удаление тем с аукционами и/или продажами.
Красивше...

19. Данные правила вступают в силу с 00-00 18 июня 2011 года и распространяются на все темы с аукционами/продажами созданные после указаного времени.

_________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:29 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 июл 2008 09:41
Сообщения: 16038
Откуда: Рига
Телефон: 00000000
Пункты репутации: 605
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Kozemjaka писал(а):
Предлагаю несколько изменений отдельных пунктов правил, которые, на мой взгляд,в априори разрешат некоторые конфликтные ситуации в проведении аукционов, и сделают правила более логичными. Изначально хотел только по одному пункту внести рацуху, но пробегусь уж по всем. :whistlin: Естественно, это мой субъективный взгляд.Моё видение отмеченных вами пунктов.

2.4 - Допускаются валюты: LVL, EUR, USD. - Не вижу причин изменять или дополнять.

2.6 - следует дополнить - словом включительно . Как это было в старой редакции правил viewtopic.php?f=157&t=84473&p=520411&hilit


5 - следует дополнить.

6. - этот пункт существует для любителей делать ставки иным способом, поверьте и такие уникумы есть.

9 - без изменений.

11 - без изменений.

12 - без изменений.

13 - исправить.

14 - дополнить.

15 - изменить.

17 - без изменений.

19 - не путайте правила аукционов и правила продаж, они отличаются.

_________________
Аннушка уже разлила масло


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 17:42 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EB%F3%E4
Флуд (от неверно произносимого англ. flood — наводнение, затопление) — размещение однотипной информации на нескольких ветках форума или разных форумах, одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических файлов или просто повторяющихся коротких сообщений не несущих смысловой нагрузки на веб-форумах, в чатах и блогах.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 18:55 
 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 дек 2008 21:13
Сообщения: 32293
Откуда: LATVIA.Riga
Пункты репутации: 1912
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
15. На следующий день после окончания аукциона тема перемещается в соответствующий "Архив".
15. После окончания аукциона тема перемещается в архив раздела.

Не всегда у продавца есть возможность закрыть аукцион в день завершения (работа,выезд,проблема с интернетом... и т. д.),
может не следует так быстро перемещать не закрытый аукцион сразу в архив!?
Тем более, что закрытые аукционы довольно долго не попадают в архив. Может стоит архивировать сразу -завершенные аукционы с объявленными победителями.

_________________
Берегите природу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:01 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Если результаты аукциона не оспариваются и нет нарушений правил, то продавцу нет необходимости его закрывать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:14 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Проект новых правил:


1. Izstādīt preci izsole vai piedalīties izsoles var tikai pēc iepazīšanās ar dotajiem noteikumiem.
1. Выставлять товар на аукцион или участвовать в аукционах можно только после ознакомления с данными правилами.
2. Izveidojot jaunu tēmu (izstādot preci uz izsole) pārdevējam ir pienākumi:
2. Создавая новую тему (выставляя товар на аукцион) продавец обязан:
2.1. Tēmas virsrakstā norādīt skaidru lotes nosaukumu un iekavas - izsoles (sadalīti ar punktiem divi cipari - diena, divi cipari - mēnesis, un pēdējie divi gada cipari) nobeiguma datumu.
2.1. В заголовке темы указать чёткое название лота и в скобках - дату окончания аукциона (разделённые точками две цифры - день, две цифры - месяц, последние две цифры года).
2.2. Ziņā - izdarīt precīzu lotes aprakstu ar norādījumu uz visiem apslēptajiem defektiem. Pārdodot kopijas, viltojumus vai reprodukcijas - skaidri uzrakstīt par to.
2.2. В сообщении - сделать точное описание лота с указанием на все скрытые дефекты. При продаже копий, подделок или репродукций - ясно написать об этом.
2.3. Pielikt pie ziņas lotes, kurš ir izstādāms uz izsole, fotogrāfiju vai skanu. Fotogrāfija vai skans jāizvieto dotā forumā, bet ne uz svešiem resursiem.
2.3. Приложить к сообщению фотографию или скан выставляемого на аукцион лота. Фотография или скан должны быть размещены на данном форуме, а не на сторонних ресурсах.
2.4. Norādīt sākumu (startu) cenu - minimālu cenu par kuru pārdevējs uzņemas pārdot loti. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt Ātrspēli-cenu (cenu, pa kuru viņš uzņemas uzreiz pārdot loti līdz izsoles termiņa izbeigšanai).
2.4. Указать начальную (стартовую) цену - минимальную цену за которую продавец обязуется продать лот. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать Блиц-цену (цену, по которой он обязуется сразу продать лот до истечения срока аукциона).
2.5. Norādīt izsoles soli (minimāls likmes izmērs). Ja solis nav norādīts - viņš pielīdzinās pie startu cenas valūtas vieninieka - 1.00 LVL, USD, EUR.
2.5. Указать шаг аукциона (минимальный размер ставки). Если шаг не указан - он приравнивается к единице валюты стартовой цены - 1.00 LVL, USD, EUR.
2.6. Norādīt izsoles nobeiguma datumu un laiku (Latvijas laiks - UTC+2, no pēdējās marta svētdienas līdz pēdējās oktobra svētdienas - UTC+3). Ja laiks nav norādīts - izsole noslēdzas 24 stundās 00 minūtes, ja laiks ziņas teksta vietā ir norādīts virsrakstā vai atšķiras no norādīta tekstā - izsole noslēdzas pa laiku kurš norādīts virsrakstā. Ja nobeiguma datums tekstā nav norādīts vai atšķiras no norādītas virsrakstā - izsole noslēdzas pa datumu kura norādītu virsrakstā.
2.6. Указать дату и время окончания аукциона (Латвийское время - UTC+2, с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября - UTC+3). Если время не указано - аукцион заканчивается в 24 часа 00 минут, если время вместо текста сообщения указано в заголовке или отличается от указанного в тексте - аукцион заканчивается по времени указанном в заголовке. Если дата окончания в тексте не указана или отличается от указанной в заголовке - аукцион заканчивается по дате указанной в заголовке.
2.7. Norādīt lotes atdošanas vietu (pilsēta vai pagasts) izsoles uzvarētājam, ja viņa neatbilst vietai norādītam pārdevēja profilā nodalījumā "no kurienes". Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt iespēju un pārsūtīšanas vērtību līdz jebkādai vietai.
2.7. Указать место (город или волость) передачи лота победителю аукциона, если оно не соответствует месту указанному в профиле продавца в разделе "откуда". Дополнительно (не обязательно) продавец может указать возможность и стоимость пересылки до какого-либо места.
2.8. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt ar izsoles uzvarētāju lotes apmaksas termiņu un veidu.
2.8. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать срок и способ оплаты лота победителем аукциона.
2.9. Pārdevējam ir tiesība norādīt, ka likmes no lietotājiem kuriem (uz likmes laiku) ir mazāk reputācijas punktu, nekā norādīts pārdevējam - spēku nav.
2.9. Продавец имеет право указать, что ставки от пользователей имеющих меньше пунктов репутации (на время ставки), чем указано продавцом - силы не имеют.
3. Uz izsoli aizliegts izstādīt kriminālas izcelsmes priekšmetus, bet tāpat priekšmeti un vielas, kuru apgriezienu aizliedza Latvijas republikas darbojošās likumdošana. Ja lotes pirkuma/pārdošanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) - šī vajag būt īpaši aprunātam.
3. На аукцион запрещено выставлять предметы криминального происхождения, а так же предметы и вещества, оборот которых запрещён действующим законодательством Латвийской республики. Если для продажи/покупки лота необходимо специальное разрешение (лицензия) это должно быть особо оговорено.
4. Tematā var būt tikai viena lote.
4. В теме может быть только один лот.
5. Izsoles nosacījumu izmaiņas un izsoles atcelšana ar pārdevēju - aizliegti, bez pieļaujama izsoles pagarinājums sakarā ar pārtraucem foruma servera darbā.
5. Изменение условий торгов и отмена аукциона продавцом - запрещены, кроме допустимого продления торгов в связи с перебоями в работе форумного сервера.
6. Likmes padarās par izsoles dalībniekiem tikai ziņu veidā izsoles tematā. Likme ir uzrakstāma tikai ka skaitļis no arābu cipariem.
6. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона. Ставка пишется только как число из арабских цифр.
7. Likmēm, kas mazāk par sākumu cenu vai ne tādi, kas dalās bez atlikuma uz izsoles solim - spēku nav. Likme, kura vairāk iepriekšējās likmes mazāk kā uz izsoles soli - spēku nav.
7. Ставки меньше начальной цены или не кратные шагу торгов - силы не имеют. Ставка, которая больше предшествующей ставки меньше чем на шаг торгов - силы не имеет.
8. Pārdevējam nav tiesības izdarīt likmes savējā izsolē.
8. Продавец не имеет права делать ставки в своём аукционе.
9. Likmes ar jebkādiem nosacījumiem - spēki nav. Likmes atsaukums ir aizliegts.
9. Cтавки с любыми условиями - силы не имеют. Отзыв ставки запрещён.
10. Ja 10 minūtes laikā līdz norādītajam izsoles nobeiguma laikam izdarās likme, izsole pagarinās uz 10 minūtēm no katras pēdējās likmes laika.
10. Если в течении 10 минут до указанного времени окончания аукциона делается ставка, торги продлеваются на 10 минут от времени каждой последней ставки.
11. Izsoles tematā līdz viņa nobeigumam aizliegts rakstīt likmes nesaturošas ziņas (izņemot ziņas no administrātoriem un moderatoriem). Pārdevējs ir tiesība uzrakstīt vienu atgādināšanu par ātru izsoles nobeigumu izsoles nobeiguma dienā un ziņu ar izsoles uzvarētāja izsludināšanu pēc viņa pabeigšanas. Pārdevējs ir tiesība izvietot papildinformāciju tikai no administrātoru vai moderatoru atļaujas.
11. В теме аукциона до его окончания запрещено писать сообщения не содержащие ставок (за исключением сообщений от администраторов и модераторов). Продавец имеет право написать одно напоминание об скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения. Продавец имеет право разместить дополнительную информацию только с разрешения администраторов или модераторов.
12. Izsoles nobeiguma laiks (minūtes) fiksējas pa foruma servera laiku. Izsole noslēdzas ar laika (ieskaitot) notecēšanu kas norādīta saskaņā ar punktu 2.6., ja viņš nav pagarināts saskaņā ar punktu 10.
12. Время окончания аукциона (минуты) фиксируется по времени форумного сервера. Аукцион заканчивается с истечением времени (включительно) указанного согласно пункту 2.6., если он не продлён согласно пункту 10.
13. Izsoles uzvarētājam ir obligāti vinnētu lote jāapmaksā 3 darbadienu laikā pēc rekvizītu apmaksai saņemšanas, ja ar pārdevēju nav sasniegta noruna par citiem termiņiem vai apmaksas veidiem vai tie ir norādīti saskaņā ar 2.8. pantu.
13. Победитель аукциона обязан оплатить выигранный лот в течении 3 рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно п. 2.8.
14. Pārdevējam ir obligāti jāizsūta lote (gadījumā, ja viņš nenododas no rokām rokās) izsoles uzvarētājam triju darbadienu laikā no naudas saņemšanas dienas, ja ar izsoles uzvarētājam nav sasniegta noruna par citiem termiņiem.
14. Продавец обязан выслать лот победителю аукциона (в случае если он не передаётся из рук в руки) в течении трёх рабочих дней со дня получения денег, если с победителем аукциона не достигнута договорённость о других сроках.
15. Pēc izsoles nobeiguma temats pārvietojas atbilstoša izsoles nodaļas "Arhīvā".
15. После окончания аукциона тема перемещается в "Архив" соответствующего раздела аукционов.
16. Savējās saistības neizpildīšanas ar pārdevēju vai izsoles uzvarētāju gadījumā, informācija par to izvietojas ar cietušo malu "Pretenzijas pie pārdevējiem un pircējiem" nodalījumā.
16. В случае невыполнения своих обязательств продавцом или победителем аукциона, информация об этом размещается пострадавшей стороной в разделе "Претензии к продавцам и покупателям".
17. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, administrātori un moderatori var pielietot tādas iedarbības mērus: pārkāpēja likmju noraidīšana no izsolēm, pārkāpēja tēmas ar izsolēm un pārdošanām noraidīšana.
17. В случае нарушения этих правил, администраторы и модераторы могут применить следующие меры воздействия: удаление ставок нарушителя из аукционов, удаление тем с аукционами и продажами нарушителя.
18. Foruma administrācija par darījumiem un pirkšanas/pārdošanas priekšmetiem nekādai atbildībai nenes.
18. Администрация форума за сделки и предметы купли/продажи никакой ответственности не несёт.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:40 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 июл 2008 09:41
Сообщения: 16038
Откуда: Рига
Телефон: 00000000
Пункты репутации: 605
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
1201 писал(а):
Если результаты аукциона не оспариваются и нет нарушений правил, то продавцу нет необходимости его закрывать.


Не согласен в корне, если продавец не назвал победителя, то как можно оспорить того чего нет? Продавец обязан закрыть свой, подчёркиваю свой аукцион.

_________________
Аннушка уже разлила масло


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 20:46 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 май 2007 11:29
Сообщения: 3290
Откуда: Riga
Пункты репутации: 75
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Цитата:
11. В теме аукциона до его окончания запрещено писать сообщения не содержащие ставок (за исключением сообщений от администраторов и модераторов). Продавец имеет право написать одно напоминание об скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения. Продавец имеет право разместить дополнительную информацию только с разрешения администраторов или модераторов.


В каждом третем аукционе появляются вопросы по лоту, вопросы о способе доставки, просьбы фотографий отдельных частей лота и т.д. Каждый раз спрашивать модератора, чтобы ответить на вопрос - трата времени.
Я бы поправил этот пункт таким образом, чтобы продавец мог в любой момент дать ответ на поставленный вопрос.

_________________
Я тот же Dmitrij, только теперь Dmitrij_XXL. Больше не путайте!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 09:05 
 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 дек 2008 21:13
Сообщения: 32293
Откуда: LATVIA.Riga
Пункты репутации: 1912
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
rost писал(а):

А теперь вопрос: Зачем надо обязательно продавцу называть победителя, при условии что возможные споры всё равно не обойдутся без участия модератора? Соответственно , при наличии конфликта, модератор полюбому будет подключён, когда же конфликта нет, нет и смысла навязывать продавцу лишние действия. Я согласен по этому вопросу с 1201. так зачем всё усложнять? Я так понимаю, что вправе расчитывать на вежливый ответ, а не на удаление моего поста с вопросом.
Как предложение, могу посоветовать лично Kanepsу Aleksandrу лично закрывать все закончившиеся торги и обьявлять победителя по всем правилам.


Попробую ответить, зачем обязательно закрывать свои аукционы. Допустим ,покупатель сделал ставки в 10 аукционах и например в 6 из них победил, приехал с копа или с работы через несколько дней, сообщения о победе, логично - уже не получил и попросту оно не придет. Где искать выигранные аукционы? И зачем их искать?
Rost что бы это понять- надо хотя бы однажды быть участником аукциона.

_________________
Берегите природу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:48 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 июл 2007 16:21
Сообщения: 8093
Откуда: Рига
Металлодетектор: XP Deus
Пункты репутации: 569
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Вопрос вызывает только 13 пункт "обязательная оплата в течении 3 рабочих дней".В аукционах начнутся вопросы и обсуждения "а можно забрать на слете в следующем месяце" или "моя ставка действительна если можно забрать на слете" и т.д..А все остальные правила де факто уже работают.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:52 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 янв 2007 12:53
Сообщения: 13052
Откуда: Лифляндия,Рига
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Телефон: +371 26021982
Металлодетектор: ACE250,X-TERRA 705,щуп
Пункты репутации: 186
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Мандрагора писал(а):
Вопрос вызывает только 13 пункт "обязательная оплата в течении 3 рабочих дней".В аукционах начнутся вопросы и обсуждения "а можно забрать на слете в следующем месяце" или "моя ставка действительна если можно забрать на слете" и т.д..А все остальные правила де факто уже работают.


Какие могут возникать вопросы,по моему всё расписано:
13. Победитель аукциона обязан оплатить выигранный лот в течении 3 рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно п. 2.8.

_________________
..... поисковая технология уже не тащила меня на то место где штуцер был......


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 12:54 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 янв 2007 12:53
Сообщения: 13052
Откуда: Лифляндия,Рига
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Телефон: +371 26021982
Металлодетектор: ACE250,X-TERRA 705,щуп
Пункты репутации: 186
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Дополню:
Всю подобную переписку по поводу "Деньги утром стулья вечером" или наоборот всегда вёл после окончания торгов в личке или по телефону.

_________________
..... поисковая технология уже не тащила меня на то место где штуцер был......


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 05:06 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 мар 2010 05:28
Сообщения: 7546
Откуда: Рига,Пурвциемс.
Телефон: Samsung.
Пункты репутации: 765
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
МОНАРХИСТЪ писал(а):
Дополню:
Всю подобную переписку по поводу "Деньги утром стулья вечером" или наоборот всегда вёл после окончания торгов в личке или по телефону.

Не согласен.
На личном опыте знаю что лучше оговорить расчёт-передачу заранее.
Тем более когда в условиях аукциона написано;Передача-договоримся(цитата).
Некоторые продавцы(без конкретизации,имею сделку) начинают выдвигать ультиматум;
раз выиграли,ДОЛЖНЫ ЗАБРАТЬ(не цитата,а общий смысл посланий).
И забрать именно там(и в то время) когда удобно несговорчивому продавцу,а так обратного хода
уже быть не может когда при людно согласился на конкретные условия расчёта-передачи.
О договорах по телефону(устные,без какого либо письменного подтверждения) вообще
промолчу(viewtopic.php?t=172543 ),
их можно заключать только со 100% проверенным продавцом.

_________________
De omnibus dubitandum.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 13:05 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Мандрагора писал(а):
Вопрос вызывает только 13 пункт "обязательная оплата в течении 3 рабочих дней".В аукционах начнутся вопросы и обсуждения "а можно забрать на слете в следующем месяце" или "моя ставка действительна если можно забрать на слете" и т.д..А все остальные правила де факто уже работают.

Вот всяких условий в ставках допускать нельзя - иначе полностью непонятно, торговаться дальше или нет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:15 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
voloha писал(а):
Попробую ответить, зачем обязательно закрывать свои аукционы. Допустим ,покупатель сделал ставки в 10 аукционах и например в 6 из них победил, приехал с копа или с работы через несколько дней, сообщения о победе, логично - уже не получил и попросту оно не придет. Где искать выигранные аукционы? И зачем их искать?

Ну по идее, самому участнику должно быть интересно, победил он или нет. Искать в архиве.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 18:18 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Dmitrij писал(а):
В каждом третем аукционе появляются вопросы по лоту, вопросы о способе доставки, просьбы фотографий отдельных частей лота и т.д. Каждый раз спрашивать модератора, чтобы ответить на вопрос - трата времени.
Я бы поправил этот пункт таким образом, чтобы продавец мог в любой момент дать ответ на поставленный вопрос.

С другой стороны нельзя заставлять продавца ежедневно отслеживать каждое сообщение в теме аукциона (а вдруг чего спросили?!). А если у него одновременно 20 аукционов?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 21:17 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 май 2007 11:29
Сообщения: 3290
Откуда: Riga
Пункты репутации: 75
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
1201 писал(а):
Dmitrij писал(а):
В каждом третем аукционе появляются вопросы по лоту, вопросы о способе доставки, просьбы фотографий отдельных частей лота и т.д. Каждый раз спрашивать модератора, чтобы ответить на вопрос - трата времени.
Я бы поправил этот пункт таким образом, чтобы продавец мог в любой момент дать ответ на поставленный вопрос.

С другой стороны нельзя заставлять продавца ежедневно отслеживать каждое сообщение в теме аукциона (а вдруг чего спросили?!). А если у него одновременно 20 аукционов?


Заставлять конечно не надо. Я имел ввиду - надо дать право продавцу ответить на поставленные вопросы без разрешения администратора. :)

_________________
Я тот же Dmitrij, только теперь Dmitrij_XXL. Больше не путайте!!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Правила проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 12:31 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 мар 2010 05:28
Сообщения: 7546
Откуда: Рига,Пурвциемс.
Телефон: Samsung.
Пункты репутации: 765
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Kaneps Aleksandr писал(а):
1201 писал(а):
Если результаты аукциона не оспариваются и нет нарушений правил, то продавцу нет необходимости его закрывать.


Не согласен в корне, если продавец не назвал победителя, то как можно оспорить того чего нет? Продавец обязан закрыть свой, подчёркиваю свой аукцион.

Вы полностью правы.
И в правилах видимо следует добавить пункт,
в течении какого времени продавец обязан закрыть аукцион-объявить победителя.
А то получается;на форуме был(после окончания торгов) личное сообщение прочитал,и никакой реакции.
В моём понимание,это неуважение к покупателю.

_________________
De omnibus dubitandum.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 14:20 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Учтём.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 20:15 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 мар 2010 05:28
Сообщения: 7546
Откуда: Рига,Пурвциемс.
Телефон: Samsung.
Пункты репутации: 765
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Спасибо.

_________________
De omnibus dubitandum.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:23 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
постарались всё учесть:
viewtopic.php?f=1&t=153590


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 22:18 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 июн 2005 17:27
Сообщения: 11436
Откуда: Riga
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Пункты репутации: 280
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Все здорово,вот только несколько раз столкнулся с проблемой что человек за пределами ЛР и перевод денег стоит намного больше чем сам предмет.

_________________
Народ хватит ругаться - давайте уже подеремся .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:06 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Можно ли дать ссылки на эти аукционы?


Это как бы учтено в пункте №2.7. где требуется обязательно указать место совершения сделки. Надо проанализировать реальные ситуации.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 11:33 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 июн 2005 17:27
Сообщения: 11436
Откуда: Riga
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Пункты репутации: 280
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Место не определяет всех затрат на полную цену, есть старт,есть надпись что почта на покупателе,есть страна. Вот только какая будет цена отправки денег неизвестно. Иногда выясняется что отправка денег невозможна и просят отправить деньги в конверте притом переведя деньги в валюту той страны где предмет а это конвертация,мелких денег нет,услуги банка,переплата и т д .
Иногда получается что за отправку денег банк берет до 16 лат к сумме. Тоесть невозможно во время торгов узнать сколько будет окончательная цена предмета.
Если интересно чтоб не выносить на общее обозрение могу дать исходники в СКАЙПЕ.

_________________
Народ хватит ругаться - давайте уже подеремся .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 19:01 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
бомж писал(а):
Место не определяет всех затрат на полную цену, есть старт,есть надпись что почта на покупателе,есть страна. Вот только какая будет цена отправки денег неизвестно. Иногда выясняется что отправка денег невозможна и просят отправить деньги в конверте притом переведя деньги в валюту той страны где предмет а это конвертация,мелких денег нет,услуги банка,переплата и т д .
Иногда получается что за отправку денег банк берет до 16 лат к сумме. Тоесть невозможно во время торгов узнать сколько будет окончательная цена предмета.
Если интересно чтоб не выносить на общее обозрение могу дать исходники в СКАЙПЕ.


Да, что бы проанализировать возможные ситуации нужен исходник.


В принципе, возможные варианты оплаты можно выяснить у продавца до того, как делать ставку, если ясно, что заплатить при получении не получиться из-за нахождения в разных странах.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:35 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 июн 2005 17:27
Сообщения: 11436
Откуда: Riga
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Пункты репутации: 280
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
А не проще продавцу сразу написать сколько будет полная цена доставки и оплаты ?

_________________
Народ хватит ругаться - давайте уже подеремся .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:54 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 июл 2008 09:41
Сообщения: 16038
Откуда: Рига
Телефон: 00000000
Пункты репутации: 605
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
бомж писал(а):
А не проще продавцу сразу написать сколько будет полная цена доставки и оплаты ?


Если только продавец не из Латвии.

_________________
Аннушка уже разлила масло


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:28 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27 июн 2005 17:27
Сообщения: 11436
Откуда: Riga
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Пункты репутации: 280
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Так об этом и разговор,с Латвией все понятно более менее .

_________________
Народ хватит ругаться - давайте уже подеремся .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
 Заголовок сообщения: Re: Проект Правил проведения аукционных торгов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:11 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 17:48
Сообщения: 17986
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 596
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
бомж писал(а):
А не проще продавцу сразу написать сколько будет полная цена доставки и оплаты ?


Цена оплаты может зависить от тарифов банка покупателя. А как их может знать продавец?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему       [ Сообщений: 30 ] 

Пошлите СМС на номер 1881 с текстом:
ANTIK TOP 168500
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

У вас должны быть разрешены платные SMS:
* TELE2.lv - позвоните на 1600 и включите функцию платных SMS
* LMT - позвоните на 80768076 и включите функцию платных SMS

Пошлите СМС на номер 1394 с текстом:
ANTIK TOP 168500
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

Пошлите СМС на номер 14401 с текстом:
ANTIK TOP 168500
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

Пошлите СМС на номер 1881 с текстом:
ANTIK COLOR 168500
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

У вас должны быть разрешены платные SMS:
* TELE2.lv - позвоните на 1600 и включите функцию платных SMS
* LMT - позвоните на 80768076 и включите функцию платных SMS

Пошлите СМС на номер 1394 с текстом:
ANTIK COLOR 168500
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

Пошлите СМС на номер 14401 с текстом:
ANTIK COLOR 168500
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€ Подобные темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
08.03.21 21:30 Толкование правил для предупреждения столкнов

в форуме Аукцион книг = Grāmatas izsoles = Book's auctions

Irena999

0

6

03 мар 2021 12:30

20.02.21 21:30 Проект-Плакат.Latv.lauksaimn.kameras būv.nod

в форуме Архив букинистики = Bukinistikas arhīvs = Books archive

Vidibor

1

44

18 фев 2021 18:56


Часовой пояс: UTC + 2 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
GetInfo: User Info
IK Baltstroj | Услуги | Доставка услуги | Жалобы и претензии | Конфиденциальность | Права и обязанности покупателя | Права и обязанности продавца | Платежи | GDRP1 | Контакты |
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro & SecureCode, VbV