ANTIK-WAR.LV

Latvijas kolekcionāru tīkls
Текущее время: 17 май 2021 00:30
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Начать новую тему Ответить на тему       [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение  
 Заголовок сообщения: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:28 
 
Не в сети
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 12 мар 2005 18:48
Сообщения: 18180
Откуда: Riga
Награды: 4
Знак отличия Минобороны РФ (1) Общественная медаль (1)
Знак столетия стрелков (1) 100-летие латышских стрелков (1)
Пункты репутации: 607
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Noteikumi stāja spēkā no 2012.gada 12. martā 00-01 un ir saistoši visām tēmām ar izsolēm kas izveidotas pēc norādītā laika.
Данные правила вступают в силу с 00-01 12 марта 2012 года и распространяются на все темы с аукционами созданные после указанного времени.
Izsoles noteikumi:
Правила аукционов:
1. Izstādīt preci izsole vai piedalīties izsoles var tikai pēc iepazīšanās ar dotajiem noteikumiem.
1. Выставлять товар на аукцион или участвовать в аукционах можно только после ознакомления с данными правилами.
2. Izveidojot jaunu tēmu (izstādot preci uz izsole) pārdevējam ir pienākumi:
2. Создавая новую тему (выставляя товар на аукцион) продавец обязан:
2.1. Tēmas virsrakstā norādīt skaidru lotes nosaukumu un iekavas - izsoles (sadalīti ar punktiem divi cipari - diena, divi cipari - mēnesis, un pēdējie divi gada cipari) nobeiguma datumu.
2.1. В заголовке темы указать чёткое название лота и в скобках - дату окончания аукциона (разделённые точками две цифры - день, две цифры - месяц, последние две цифры года).
2.2. Ziņā - izdarīt precīzu lotes aprakstu ar norādījumu uz visiem apslēptajiem defektiem. Pārdodot kopijas, viltojumus vai reprodukcijas - skaidri uzrakstīt par to.
2.2. В сообщении - сделать точное описание лота с указанием на все скрытые дефекты. При продаже копий, подделок или репродукций - ясно написать об этом.
2.3. Pielikt pie ziņas lotes, kurš ir izstādāms uz izsole, kvalitatīvas fotogrāfijas vai skani. Fotogrāfijas vai skani jāizvieto dotā forumā, bet ne uz svešiem resursiem.
2.3. Приложить к сообщению качественные фотографии или сканы выставляемого на аукцион лота. Фотографии или сканы должны быть размещены на данном форуме, а не на сторонних ресурсах.
2.4. Norādīt sākumu (startu) cenu - minimālu cenu par kuru pārdevējs uzņemas pārdot loti. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt Ātrspēli-cenu (cenu, pa kuru viņš uzņemas uzreiz pārdot loti līdz izsoles termiņa izbeigšanai).
2.4. Указать начальную (стартовую) цену - минимальную цену за которую продавец обязуется продать лот. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать Блиц-цену (цену, по которой он обязуется сразу продать лот до истечения срока аукциона).
2.5. Norādīt izsoles soli (minimāls likmes izmērs). Ja solis nav norādīts - viņš pielīdzinās pie startu cenas valūtas vieninieka - 1.00 LVL, USD, EUR. Ja norādīts, ka solis jebkāds – viņam jābūt vairāk nekā nulle un tālāk nekādas ierobežojumu nav.
2.5. Указать шаг аукциона (минимальный размер ставки). Если шаг не указан - он приравнивается к единице валюты стартовой цены - 1.00 LVL, USD, EUR. Если указано, что шаг любой - он должен быть больше нуля и далее ничем не ограничен.
2.6. Norādīt izsoles nobeiguma datumu un laiku (Latvijas laiks - UTC+2, no pēdējās marta svētdienas līdz pēdējās oktobra svētdienas - UTC+3). Ja laiks nav norādīts - izsole noslēdzas 24 stundās 00 minūtes, ja laiks ziņas teksta vietā ir norādīts virsrakstā vai atšķiras no norādīta tekstā - izsole noslēdzas pa laiku kurš norādīts virsrakstā. Ja nobeiguma datums tekstā nav norādīts vai atšķiras no norādītas virsrakstā - izsole noslēdzas pa datumu kura norādītu virsrakstā.
2.6. Указать дату и время окончания аукциона (Латвийское время - UTC+2, с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября - UTC+3). Если время не указано - аукцион заканчивается в 24 часа 00 минут, если время вместо текста сообщения указано в заголовке или отличается от указанного в тексте - аукцион заканчивается по времени указанном в заголовке. Если дата окончания в тексте не указана или отличается от указанной в заголовке - аукцион заканчивается по дате указанной в заголовке.
2.7. Norādīt lotes atdošanas vietu (pilsēta vai pagasts) izsoles uzvarētājam, ja viņa neatbilst vietai norādītam pārdevēja profilā nodalījumā "no kurienes". Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt iespēju un pārsūtīšanas vērtību līdz jebkādai vietai.
2.7. Указать место (город или волость) передачи лота победителю аукциона, если оно не соответствует месту указанному в профиле продавца в разделе "откуда". Дополнительно (не обязательно) продавец может указать возможность и стоимость пересылки до какого-либо места.
2.8. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt ar izsoles uzvarētāju lotes apmaksas termiņu un veidu.
2.8. Дополнительно (не обязательно) продавец может указать срок и способ оплаты лота победителем аукциона.
2.9. Pārdevējam ir tiesība norādīt, ka likmes no lietotājiem kuriem (uz likmes laiku) ir mazāk reputācijas punktu, nekā norādīts pārdevējam - spēku nav.
2.9. Продавец имеет право указать, что ставки от пользователей имеющих меньше пунктов репутации (на время ставки), чем указано продавцом - силы не имеют.
3. Uz izsoli aizliegts izstādīt kriminālas izcelsmes priekšmetus, bet tāpat priekšmeti un vielas, kuru apgriezienu aizliedza Latvijas republikas darbojošās likumdošana. Ja lotes pirkuma/pārdošanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) - šī vajag būt īpaši aprunātam.
3. На аукцион запрещено выставлять предметы криминального происхождения, а так же предметы и вещества, оборот которых запрещён действующим законодательством Латвийской республики. Если для продажи/покупки лота необходимо специальное разрешение (лицензия) это должно быть особо оговорено.
4. Tēmā var būt tikai viena lote. Vienu un to pašu loti vienlaikus var izstādīt tikai vienā tematā - ''izsole'' vai ''pārdošana''.
4. В теме может быть только один лот. Один и тот же лот одновременно может быть выставлен только в одной теме с аукционом или продажей.
5. Pārdevējam aizliegts atcelt izsoli, kā arī mainīt izsoles nosacījumus. Nosacījumi un ziņas, kuri ir pretrunā dotajiem noteikumiem - spēku nav.
5. Продавцу запрещено отменять аукцион или изменять условия торгов. Противоречащие данным правилам условия и сообщения - силы не имеют.
6. Izsoles dalībnieku likmēm ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
6. Ставки участников аукциона должны соответствовать следующим условиям:
6.1. Likmes tiek veiktas tikai ziņu veidā izsoles tematā. Likme ir uzrakstāma tikai kā skaitļis kurš sastāv no arābu cipariem.
6.1. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона. Ставка пишется только как число из арабских цифр.
6.2. Likmēm, kas mazāk par sākumu cenu - spēku nav. Likme, kura vairāk iepriekšējās likmes, bet mazāk kā uz izsoles soli - spēku nav.
6.2. Ставки меньше начальной цены - силы не имеют. Ставка, которая больше предшествующей ставки, но меньше, чем на шаг торгов - силы не имеет.
6.3. Pārdevējam nav tiesības izdarīt likmes savējā izsolē. Likmes, ko izdarīja izsoles dalībnieks no tā paša IP adreses, no kuras jebkad tika uzrakstītas ziņas ar pārdevēju - pa moderatoru vai administratoru lēmumu var būt atzīti par nederīgiem.
6.3. Продавец не имеет права делать ставки в своём аукционе. Ставки, сделанные участником аукциона с того-же IP адреса, с которого когда-либо были написаны сообщения продавцом - по решению модераторов или администраторов могут быть признаны недействительными.
6.4. Likmes ar jebkādiem nosacījumiem - spēki nav.
6.4. Cтавки с любыми условиями - силы не имеют.
6.5. Likmes atsaukums ir aizliegts.
6.5. Отзыв ставки запрещён.
6.6. Likmēm, kas izdarīti pēc izsoles laika nobeiguma - spēku nav.
6.6. Ставки сделанные после окончания времени аукциона - силы не имеют.
7. Ja 10 minūtes laikā līdz norādītajam izsoles nobeiguma laikam izdarās likme, izsole pagarinās uz 10 minūtēm no pēdējās likmes laika.
7. Если в течении 10 минут до указанного времени окончания аукциона делается ставка, аукцион продлевается на 10 минут от времени последней ставки.
8. Izsoles tematā līdz viņa nobeigumam aizliegts rakstīt likmes nesaturošas ziņas (izņemot ziņas no administrātoriem un moderatoriem). Pārdevējs ir tiesība uzrakstīt vienu atgādināšanu par ātru izsoles nobeigumu izsoles nobeiguma dienā un ziņu ar izsoles uzvarētāja izsludināšanu pēc viņa pabeigšanas.
8. В теме аукциона до его окончания запрещено писать сообщения не содержащие ставок (за исключением сообщений от администраторов и модераторов). Продавец имеет право написать одно напоминание об скором окончании аукциона в день окончания аукциона и сообщение с объявлением победителя аукциона после его завершения.
9. Izsoles nobeiguma laiks (minūtes) fiksējas pa foruma servera laiku. Izsole noslēdzas ar laika notecēšanu kas norādīta saskaņā ar punktu 2.6. (ieskaitot) vai saskaņā ar 7. pantu.
9. Время окончания аукциона (минуты) фиксируется по времени форумного сервера. Аукцион заканчивается с истечением времени указанного согласно пункту 2.6. (включительно) или согласно пункту 7.
10. Foruma servera darbā pārtraucienu gadījumā virs 8 minūtēm, pa pārdevēja lēmumu izsole var pagarināt uz uz vienu dienu.
10. В случае перебоев в работе форумного сервера свыше 8 минут, по решению продавца аукцион может быть продлён на один день.
11. Izsoles uzvarētāju kļūt tas no dalībniekiem, kā likme, kurai ir spēks, izrādīsies pēdējā.
11. Победителем аукциона становиться тот из участников, чья имеющая силу ставка окажется последней.
12. Gadījumā, ja izsoles dalībnieki vai pārdevējs šķiras uzskatā par izsoles uzvarētāju, par to aizsūta personisku ziņu nodalījuma moderatoram un administratoriem. Tie publicē savējo lēmumu pa uzvarētāju izsoles tematā. Līdz šā lēmuma publicējumam izsoles skaitās nobeigusies, bet nepabeigta.
12. В случае, если участники аукциона или продавец расходятся во мнении о победителе аукциона, об этом отсылают личное сообщение модератору раздела и администраторам. Они публикуют своё решение по победителю в теме аукциона. До публикации этого решения аукцион считается окончившимся, но не завершённым.
13. Triju dienu laikā pēc izsoles pabeigšanas pārdevējam un izsoles uzvarētājam ir obligāti jāizsūta viens otram personiskas ziņas ar savējiem telefonu numuriem (ja tie nav norādīti lietotāja profilā) un vienojas par apmaksas un lotes nodošanas izsoles uzvarētājam veidiem un termiņiem.
13. В течении трёх дней после завершения аукциона продавец и победитель аукциона обязаны выслать друг другу личные сообщения со своими номерами телефонов (если они не указаны в профиле пользователя) и договориться о способах и сроках оплаты и передачи лота победителю аукциона.
14. Izsoles uzvarētājam ir obligāti vinnētu lote jāapmaksā 3 darbadienu laikā pēc rekvizītu apmaksai saņemšanas, ja ar pārdevēju nav sasniegta noruna par citiem termiņiem vai apmaksas veidiem vai tie ir norādīti saskaņā ar 2.8. pantu.
14. Победитель аукциона обязан оплатить выигранный лот в течении 3 рабочих дней после получения реквизитов для оплаты, если с продавцом не достигнута договорённость о других сроках или способах оплаты или они указаны согласно пункту 2.8.
15. Pārdevējam ir obligāti jāizsūta lote (gadījumā, ja viņš nenododas no rokām rokās) izsoles uzvarētājam triju darbadienu laikā no naudas saņemšanas dienas, ja ar izsoles uzvarētājam nav sasniegta noruna par citiem termiņiem.
15. Продавец обязан выслать лот победителю аукциона (в случае если он не передаётся из рук в руки) в течении трёх рабочих дней со дня получения денег, если с победителем аукциона не достигнута договорённость о других сроках.
16. Pēc izsoles nobeiguma tema tiek pārvietota attiecīgās izsoles nodaļas "Arhīvā".
16. После окончания аукциона тема перемещается в "Архив" соответствующего раздела аукционов.
17. Pārdevēju vai izsoles uzvarētāju saistību neizpildīšanas gadījumā, informācija par to tiks izvietota no cietušo puses sadaļā "Pretenzijas pie pārdevējiem un pircējiem" viewforum.php?f=85 .
17. В случае невыполнения своих обязательств продавцом или победителем аукциона, информация об этом размещается пострадавшей стороной в разделе "Претензии к продавцам и покупателям" viewforum.php?f=85 .
18. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, administrātori un moderatori var pielietot tādus iedarbības mērus: dzēst pārkāpēja likmes, dzēst pārkāpēja tēmas ar izsolēm un pārdošanām, slēgt pārkāpējam pieeju forumā.
18. В случае нарушения этих правил, администраторы и модераторы могут применить следующие меры воздействия: удаление ставок нарушителя из аукционов, удаление тем с аукционами и продажами нарушителя, закрытие нарушителю доступа на форум.
19. Foruma administrācija par darījumiem un pirkšanas/pārdošanas priekšmetiem nekādu atbildību nenes.
19. Администрация форума за сделки и предметы купли/продажи никакой ответственности не несёт.
20. Noteikumi stāja spēkā no 2012.gada 12. martā 00-01 un ir saistoši visām tēmām ar izsolēm kas izveidotas pēc norādītā laika.
20. Данные правила вступают в силу с 00-01 12 марта 2012 года и распространяются на все темы с аукционами созданные после указанного времени.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:42 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 сен 2010 21:24
Сообщения: 3217
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Телефон: GARRETT Infinium LS
Металлодетектор: XP Deus V4.1 ,Garrett Infinium LS
Пункты репутации: 207
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Хрен кто опять будя читать. Витя бахни всем рассылку в личку.

_________________
Ты видишь монеты ? ..Нет ? -А они есть !


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:01 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 окт 2009 19:35
Сообщения: 4442
Откуда: Латгалия.Краслава.
Телефон: 26757621
Металлодетектор: F-75.
Пункты репутации: 154
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Myntmaster писал(а):
Хрен кто опять будя читать. Витя бахни всем рассылку в личку.

А вот вам .... Прочитал! :flowers:

_________________
https://www.youtube.com/watch?v=i6UDQzwTkI0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:04 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июн 2009 23:20
Сообщения: 9140
Откуда: ᚱᛁᚷᚩ : ᛗᛟᛃ : ᚺᚱᚨᛗ : ᛋᚹᛖᛏᛚᚨᛃᚨ : ᚱᚢᛋ
Телефон: ++++++++
Металлодетектор: ᛁᛗᛖᛃᚢ : ᛁ : ᛈᛟᛚᛉᚢᛃᚢᛋ
Пункты репутации: 604
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Прочитал! ознакомился! доволен! при возможности буду выполнять всё! :idea: :wink:

_________________
ᛋᛚᚨᚹᚨ : ᚱᛟᛞᚢ : ᛋᛚᚨᚹᚨ : ᛈᚱᚨᛋᚲᚺᚢᚱᚨᛗ : ᛋᛚᚨᚹᚨ : ᛒᛟᚷᚨᛗ : ᚨᛋᚷᚨᚱᛞᚨ


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:06 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2009 22:25
Сообщения: 2272
Откуда: Mitau ,
Металлодетектор: x-terra 70 ,,magniti 2*80kg
Пункты репутации: 184
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
прочитал от а до я только так , и не понел чем они от старых правил отличаютса.......
ну если только в теме окончание аукциона в скобках писать обезательно


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:09 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 апр 2010 11:00
Сообщения: 2015
Откуда: Rīga ;Ērgļi
Награды: 1
Cilvēki cilvēkiem (Люди людям) (1)
Телефон: 26169857,.+450179973
Металлодетектор: euro ace350;explorer se
Пункты репутации: 85
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Jestj ljudi katorije ne asbo odarjonije. Poetomu savetuju ctobi v nizu v pravilah bil bipriklepljon cernovik temi sa vsemi niansami,katorij po hodu izmenenij pravil toze menjalsa saglasno pravilam.Ctobi nagljadno bilo kak nado sozdavatj temu.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:33 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2009 22:25
Сообщения: 2272
Откуда: Mitau ,
Металлодетектор: x-terra 70 ,,magniti 2*80kg
Пункты репутации: 184
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
farguss писал(а):
Jestj ljudi katorije ne asbo odarjonije. Poetomu savetuju ctobi v nizu v pravilah bil bipriklepljon cernovik temi sa vsemi niansami,katorij po hodu izmenenij pravil toze menjalsa saglasno pravilam.Ctobi nagljadno bilo kak nado sozdavatj temu.cernovik bilo bi konecno shikarno ,, ja do sih por dumaju cto u menja cego to ne hvataet ,,ili ne tak oformlenno


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:41 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 июн 2007 23:44
Сообщения: 4793
Откуда: LV
Металлодетектор: Minelab X-Terra 705
Пункты репутации: 320
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
А что поменялось? Вроде все, как и было.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 10:53 
 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 май 2005 17:38
Сообщения: 29821
Телефон: ********
Пункты репутации: 445
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
farguss писал(а):
Jestj ljudi katorije ne asbo odarjonije. Poetomu savetuju ctobi v nizu v pravilah bil bipriklepljon cernovik temi sa vsemi niansami,katorij po hodu izmenenij pravil toze menjalsa saglasno pravilam.Ctobi nagljadno bilo kak nado sozdavatj temu.

Действительно, заполнить готовый одинаковый для всех бланк , облегчит постановку объявления многим пользователям - продавцам.
Заполнил "пустоты" данными и фотографиями - объявление готово.

_________________
ментовской сайт!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 17:49 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2009 22:25
Сообщения: 2272
Откуда: Mitau ,
Металлодетектор: x-terra 70 ,,magniti 2*80kg
Пункты репутации: 184
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
вот хотелось бы услышать , что в таком сообсение неправельно , а если все нормально то ниже и шаблон

СТАРТ: 4 латa.
ШАГ: 0.5 лат.
ОКОНЧАНИЕ: 10.03.2012. 21.00.
АНТИСНАЙПЕР: 10 мин.
серебро 84 пр. вес около 8,5 гр,,,
на одном кольце выграверано LISA ,,на втором L.E 1888
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Jelgava
ДОСТАВКА: Слёт в школе-11.03.2012. ......почта или по договоренности.
ставки от лиц черного списка недействительны

СТАРТ: ................
ШАГ: ...............
ОКОНЧАНИЕ: ......................
АНТИСНАЙПЕР: 10 мин.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: .......................
ДОСТАВКА: Слёт ......почта или по договоренности.
ставки от лиц черного списка недействительны


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:22 
 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 май 2005 17:38
Сообщения: 29821
Телефон: ********
Пункты репутации: 445
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
А что это такое - АНТИСНАЙПЕР: 10 мин? В правилах нет ничего. Если Вы о продлении, то оно в Аукционах АВТОМАТИЧЕСКИ. Хотите Вы этого или нет. Это как 3 удара молоточком, во время проведения реального, а не виртуального аукциона.

_________________
ментовской сайт!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 18:28 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 янв 2009 22:25
Сообщения: 2272
Откуда: Mitau ,
Металлодетектор: x-terra 70 ,,magniti 2*80kg
Пункты репутации: 184
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
ДОКТОР писал(а):
А что это такое - АНТИСНАЙПЕР: 10 мин? В правилах нет ничего. Если Вы о продлении, то оно в Аукционах АВТОМАТИЧЕСКИ. Хотите Вы этого или нет. Это как 3 удара молоточком, во время проведения реального, а не виртуального аукциона.znacit v budusem uberem ili perefraziruem ,,,,spasibo


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:09 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 ноя 2007 23:18
Сообщения: 2903
Откуда: Dvinsk
Пункты репутации: 149
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
Nedaudz ieteikumu:
1. Jautājums - kas ir mainījies no vecajiem ? (Neko būtisku netradu), tas nav uzsvērts, lietotāji nesapratīs.
2. Latviešu un krievu variantus derētu atdalīt tomēr atsevišķi, citādi ir ļoti nepārskatāmi.
3. Latviešu variantā ir tik daudz kļudu, ka jēgu saprast ir grūti. Kāds kurzemnieks, kurš nezina krievu valodu var nesaprast. Izlaboju kļūdas, varbūt noderēs....

1. Izstādīt preci izsole vai piedalīties izsoles var tikai pēc iepazīšanās ar dotajiem noteikumiem.

Pārdot / pirkt preces foruma izsolēs ir tiesīgi tikai tie pretendenti, kas iepazinušies ar šiem noteikumiem.

2. Izveidojot jaunu tēmu (izstādot preci uz izsole) pārdevējam ir pienākumi:

Izveidojot jaunu tēmu izsoļu nodaļās, pārdevējam ir pienākumi:

2.1. Tēmas virsrakstā norādīt skaidru lotes nosaukumu un iekavas - izsoles (sadalīti ar punktiem divi cipari - diena, divi cipari - mēnesis, un pēdējie divi gada cipari) nobeiguma datumu.

Tēmas virsrakstā jānorāda skaidri izprotamu lotes nosaukumu un iekavās izsoles nobeiguma datumu formātā – dd.mm.gg. (diena, mēnesis, gads)

2.2. Ziņā - izdarīt precīzu lotes aprakstu ar norādījumu uz visiem apslēptajiem defektiem. Pārdodot kopijas, viltojumus vai reprodukcijas - skaidri uzrakstīt par to.

2.2. Aprakstā jānorāda visi lotes apslēptie defekti. Pārdodod kopijas, viltojumus vai reprodukcijas – to obligāti ir jāuzrāda lotes aprakstā.

2.3. Pielikt pie ziņas lotes, kurš ir izstādāms uz izsole, kvalitatīvas fotogrāfijas vai skani. Fotogrāfijas vai skani jāizvieto dotā forumā, bet ne uz svešiem resursiem.

Lotes aprakstam obligāti ir jābūt pievienotam kvalitatīvam tās attēlam, kas obligāti ir jāizvieto šajā forumā.

2.4. Norādīt sākumu (startu) cenu - minimālu cenu par kuru pārdevējs uzņemas pārdot loti. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt Ātrspēli-cenu (cenu, pa kuru viņš uzņemas uzreiz pārdot loti līdz izsoles termiņa izbeigšanai).

Lotē obligāti ir jānorāda tās sākuma cenu, par kuru pārdevējs apņemas pārdot lotē minētos priekšmetus. Papildus (nav obligāti) pārdevējs var norādīt Ātrspēles cenu (cenu, par kuru viņš uzņemas uzreiz pārdot loti pirms izsoles termiņa beigām).

2.5. Norādīt izsoles soli (minimāls likmes izmērs). Ja solis nav norādīts - viņš pielīdzinās pie startu cenas valūtas vieninieka - 1.00 LVL, USD, EUR. Ja norādīts, ka solis jebkāds – viņam jābūt vairāk nekā nulle un tālāk nekādas ierobežojumu nav.

2.5. Norādīt izsoles soli (minimālo likmes izmēru). Ja solis nav norādīts - viņš pielīdzinās starta cenai valūtas ekvivalentā - 1.00 LVL, USD, EUR. Ja norādīts, ka solis ir jebkāds, tam jābūt lielākam par nulli un tālāk nekādu ierobežojumu nav.

2.6. Norādīt izsoles nobeiguma datumu un laiku (Latvijas laiks - UTC+2, no pēdējās marta svētdienas līdz pēdējās oktobra svētdienas - UTC+3). Ja laiks nav norādīts - izsole noslēdzas 24 stundās 00 minūtes, ja laiks ziņas teksta vietā ir norādīts virsrakstā vai atšķiras no norādīta tekstā - izsole noslēdzas pa laiku kurš norādīts virsrakstā. Ja nobeiguma datums tekstā nav norādīts vai atšķiras no norādītas virsrakstā - izsole noslēdzas pa datumu kura norādītu virsrakstā.

2.6. Norādīt izsoles nobeiguma datumu un laiku (Latvijas laiks - UTC+2, no pēdējās marta svētdienas līdz pēdējās oktobra svētdienas - UTC+3). Ja laiks nav norādīts, izsole noslēdzas 24 stundās 00 minūtes. Ja laiks ziņas teksta vietā ir norādīts virsrakstā vai atšķiras no norādīta tekstā - izsole noslēdzas pēc laika, kurš norādīts virsrakstā. Ja nobeiguma datums tekstā nav norādīts vai atšķiras no norādītas virsrakstā, izsole noslēdzas pēc datuma, kurš norādīts virsrakstā.

2.8. Papildus (ne obligāti) pārdevējs var norādīt ar izsoles uzvarētāju lotes apmaksas termiņu un veidu.

2.8. Papildus (nav obligāti) pārdevējs var norādīt lotes apmaksas termiņu un veidu.

2.9. Pārdevējam ir tiesība norādīt, ka likmes no lietotājiem kuriem (uz likmes laiku) ir mazāk reputācijas punktu, nekā norādīts pārdevējam - spēku nav.

2.9. Pārdevējam ir tiesības norādīt pircēju reputācijas punktu minimālo apmēru. Pircēju likmes, kuru reputācijas punktu skaits ir mazāks par pārdevēja norādīto, nav spēkā.

3. Uz izsoli aizliegts izstādīt kriminālas izcelsmes priekšmetus, bet tāpat priekšmeti un vielas, kuru apgriezienu aizliedza Latvijas republikas darbojošās likumdošana. Ja lotes pirkuma/pārdošanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) - šī vajag būt īpaši aprunātam.

3. Izsolē aizliegts izvietot kriminālas izcelsmes priekšmetus, tāpat priekšmetus un vielas, kuru apgrozību aizliedz Latvijas republikas likumdošana. Ja lotes pirkuma/pārdošanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence) – tam jābūt īpaši atrunātam.

5. Pārdevējam aizliegts atcelt izsoli, kā arī mainīt izsoles nosacījumus. Nosacījumi un ziņas, kuri ir pretrunā dotajiem noteikumiem - spēku nav.

5. Pārdevējam aizliegts atcelt izsoli, aizliegts mainīt izsoles nosacījumus.

6.1. Likmes tiek veiktas tikai ziņu veidā izsoles tematā. Likme ir uzrakstāma tikai kā skaitļis kurš sastāv no arābu cipariem.

6.1. Likmes tiek veiktas tikai ziņu veidā izsoles tēmā. Likmi ir jānorāda ar arābu cipariem.

6.2. Likmēm, kas mazāk par sākumu cenu - spēku nav. Likme, kura vairāk iepriekšējās likmes, bet mazāk kā uz izsoles soli - spēku nav.

Likme, kas zemāka par sākuma cenu, nav spēkā. Likme, kas lielāka nekā sākuma likme vai iepriekšējā likme, bet mazāka nekā izsoles solis – nav spēkā.

6.3. Pārdevējam nav tiesības izdarīt likmes savējā izsolē. Likmes, ko izdarīja izsoles dalībnieks no tā paša IP adreses, no kuras jebkad tika uzrakstītas ziņas ar pārdevēju - pa moderatoru vai administratoru lēmumu var būt atzīti par nederīgiem.

6.3. Pārdevējam nav tiesību izdarīt likmes savā izsolē. Likmes, kas veiktas no ekvivalentām IP adresēm un ir vienādas ar pārdevēja IP adresi, ar moderatoru vai administratoru lēmumu var būt atzītas par nederīgām.

6.4. Likmes ar jebkādiem nosacījumiem - spēki nav.

Likmes ar jebkādiem patvaļīgiem nosacījumiem nav spēkā.

6.5. Likmes atsaukums ir aizliegts.
Atsaukt likmes ir aizliegts.

6.6. Likmēm, kas izdarīti pēc izsoles laika nobeiguma - spēku nav.
Likmes, kas izdarītas pēc izsoles laika beigām, nav spēkā.

7. Ja 10 minūtes laikā līdz norādītajam izsoles nobeiguma laikam izdarās likme, izsole pagarinās uz 10 minūtēm no pēdējās likmes laika.

7. Ja 10 minūšu laikā pirms izsoles noslēguma tēmā ir veikta likme, izsole pagarinās uz 10 minūtēm no pēdējās likmes laika.

8. Izsoles tematā līdz viņa nobeigumam aizliegts rakstīt likmes nesaturošas ziņas (izņemot ziņas no administrātoriem un moderatoriem). Pārdevējs ir tiesība uzrakstīt vienu atgādināšanu par ātru izsoles nobeigumu izsoles nobeiguma dienā un ziņu ar izsoles uzvarētāja izsludināšanu pēc viņa pabeigšanas.

Izsoles tēmā līdz izsoles noslēgumam ir aizliegts rakstīt jebkāda satura ziņas, izņemot likmes un administrātoru vai moderatoru paziņojumus. Pārdevējam ir tiesības izsoles noslēguma dienā uzrakstīt vienu atgādinājumu par izsoles noslēgumu un pasludināt uzvarētāju pēc izsoles noslēguma.

9. Izsoles nobeiguma laiks (minūtes) fiksējas pa foruma servera laiku. Izsole noslēdzas ar laika notecēšanu kas norādīta saskaņā ar punktu 2.6. (ieskaitot) vai saskaņā ar 7. pantu.

9. Izsoles nobeiguma laiks ir foruma servera laiks. Izsole noslēdzas norādītajā laikā vai saskaņā ar punktu 2.6. (ieskaitot) vai saskaņā ar 7. pantu.

10. Foruma servera darbā pārtraucienu gadījumā virs 8 minūtēm, pa pārdevēja lēmumu izsole var pagarināt uz uz vienu dienu.

Sakarā ar foruma darbības tehniskām problēmām, ja tas ir ilgāk par 8 minūtēm, pārdevējam ir tiesības pagarināt izsoli par vienu dienu.

11. Izsoles uzvarētāju kļūt tas no dalībniekiem, kā likme, kurai ir spēks, izrādīsies pēdējā.

Par izsoles uzvarētāju kļūst dalībnieks, kura likme ir visaugstākā un ir ievērots izsoles solis, kā arī visi noteikumos minētie laika intervāli par izsoles noslēgumu.

12. Gadījumā, ja izsoles dalībnieki vai pārdevējs šķiras uzskatā par izsoles uzvarētāju, par to aizsūta personisku ziņu nodalījuma moderatoram un administratoriem. Tie publicē savējo lēmumu pa uzvarētāju izsoles tematā. Līdz šā lēmuma publicējumam izsoles skaitās nobeigusies, bet nepabeigta.

12. Gadījumā, ja izsoles dalībnieku vai pārdevēja uzskati par izsoles uzvarētāju ir dažādi, dalībnieki nosūta personisku ziņu nodalījuma moderatoram un administratoriem. Tie publicē savu lēmumu par uzvarētāju izsoles tematā. Līdz šā lēmuma publikācijai izsoles skaitās noslēgusies, bet nepabeigta.

13. Triju dienu laikā pēc izsoles pabeigšanas pārdevējam un izsoles uzvarētājam ir obligāti jāizsūta viens otram personiskas ziņas ar savējiem telefonu numuriem (ja tie nav norādīti lietotāja profilā) un vienojas par apmaksas un lotes nodošanas izsoles uzvarētājam veidiem un termiņiem.

13. Triju dienu laikā pēc izsoles noslēgšanas, pārdevējam un izsoles uzvarētājam ir obligāti jāizsūta personiskas ziņas ar telefonu numuriem (ja tie nav norādīti lietotāja profilā) un vienojas par apmaksas un lotes nodošanas veidiem un termiņiem.

14. Izsoles uzvarētājam ir obligāti vinnētu lote jāapmaksā 3 darbadienu laikā pēc rekvizītu apmaksai saņemšanas, ja ar pārdevēju nav sasniegta noruna par citiem termiņiem vai apmaksas veidiem vai tie ir norādīti saskaņā ar 2.8. pantu.

14. Ja ar pārdevēju nav sasniegta noruna par citiem termiņiem vai apmaksas veidiem vai tie ir norādīti saskaņā ar 2.8. pantu, izsoles uzvarētājam lote ir jāapmaksā 3 darba dienu laikā pēc bankas rekvizītu saņemšanas.

15. Ja nav atrunāts citādi, pārdevējam lote obligāti jāizsūta izsoles uzvarētājam triju darba dienu laikā no naudas saņemšanas dienas.

16. Pēc izsoles nobeiguma tema tiek pārvietota attiecīgās izsoles nodaļas "Arhīvā".

16. Pēc izsoles noslēguma, tēma tiek pārvietota attiecīgās izsoles nodaļas "Arhīvā".

20. Noteikumi stāja spēkā no 2012.gada 12. martā 00-01 un ir saistoši visām tēmām ar izsolēm kas izveidotas pēc norādītā laika.
20. Noteikumi stāja spēkā no 2012.gada 12. martā 00-01 un ir saistoši visām tēmām ar izsolēm, kas izveidotas pēc norādītā laika.

_________________
Покупаю латы в Даугавпилсе + золотые и серебренные монеты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 23:07 
 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 дек 2010 16:29
Сообщения: 3032
Пункты репутации: 171
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
6.1. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона. Ставка пишется только как число из арабских цифр.

vot etot punkt mnogiji budut narushatj - tak kak ochenj chasto, pokupatelj pishet prosta slova ,, Start ,, inogda eto idinstvinaja stavka, no vedj po pravilam tokaja stavka sili neimejet. i u menja odnazhdi tut bila realna tokaja situaacija, kogda odin pokupatel napisal ,, start ,, a vtoraja stavka , drugim pokupatiljem bila tazhe startovaja summa prosta ciframi. u menja k shastju bilo dva pohozhih lota na tot moment, i ja koneshno kak nastojashij jevrej prosta prodal loti oboim po startavoi cenje. nu sutj v tom , shto nado kakto eto ludam objesnitj, ili prosta dobavitj v pravila - shto mozhna pisatj slovo ,, start ,, kotoroja oznachajet - nachalnuju startovuju summu ukazonuju prodavcom lota.

_________________
Brīva vieta jūsu reklāmai...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


 Заголовок сообщения: Re: Jaunie izsoles noteikumi / Новые правила аукционов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:02 
 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 мар 2009 20:09
Сообщения: 4591
Откуда: Рига
Телефон: +371 26831---
Пункты репутации: 279
ПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионалПрофессионал
g l a d i u s писал(а):
6.1. Ставки делаются участниками аукциона только в виде сообщений в теме аукциона. Ставка пишется только как число из арабских цифр.

vot etot punkt mnogiji budut narushatj - tak kak ochenj chasto, pokupatelj pishet prosta slova ,, Start ,, inogda eto idinstvinaja stavka, no vedj po pravilam tokaja stavka sili neimejet. i u menja odnazhdi tut bila realna tokaja situaacija, kogda odin pokupatel napisal ,, start ,, a vtoraja stavka , drugim pokupatiljem bila tazhe startovaja summa prosta ciframi. u menja k shastju bilo dva pohozhih lota na tot moment, i ja koneshno kak nastojashij jevrej prosta prodal loti oboim po startavoi cenje. nu sutj v tom , shto nado kakto eto ludam objesnitj, ili prosta dobavitj v pravila - shto mozhna pisatj slovo ,, start ,, kotoroja oznachajet - nachalnuju startovuju summu ukazonuju prodavcom lota.
Была такая ситуация,но обратившись к модератору раздела нумизматики А.К.всё по правилам :flowers: viewtopic.php?f=109&t=223044


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему       [ Сообщений: 15 ] 

Пошлите СМС на номер 1881 с текстом:
ANTIK TOP 226173
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

У вас должны быть разрешены платные SMS:
* TELE2.lv - позвоните на 1600 и включите функцию платных SMS
* LMT - позвоните на 80768076 и включите функцию платных SMS

Пошлите СМС на номер 1394 с текстом:
ANTIK TOP 226173
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

Пошлите СМС на номер 14401 с текстом:
ANTIK TOP 226173
что бы поднять тему.
Стоимость сообщения 1.00€

Пошлите СМС на номер 1881 с текстом:
ANTIK COLOR 226173
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

У вас должны быть разрешены платные SMS:
* TELE2.lv - позвоните на 1600 и включите функцию платных SMS
* LMT - позвоните на 80768076 и включите функцию платных SMS

Пошлите СМС на номер 1394 с текстом:
ANTIK COLOR 226173
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

Пошлите СМС на номер 14401 с текстом:
ANTIK COLOR 226173
что бы выделить тему.
Стоимость сообщения 0.50€

 Подобные темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
14.05.21. 21:00 Rīgas pašvald.darbinieku Dienesta noteikumi.

в форуме Аукцион книг = Grāmatas izsoles = Book's auctions

pelens

1

17

12 май 2021 16:56

Что за бардак? Где правила?

в форуме Sūdzības un priekšlikumi ○ Книга жалоб и предложений ○ Complaints and offers

1928

9

355

08 май 2021 10:57

17.05.21 22:00 Карты-игра правила дорожного движенияЭстония

в форуме 1946. - 1991. gg. kolekcionēšanas prekšmetu izsoles = Аукционы предметов коллекционирования 1946 - 1991 годов = 1946-1991 year's collecting items auctions

Vidibor

1

25

15 май 2021 12:11

18.05.21 21:30 Правила технич. экспл. железных дорог СССР

в форуме Аукцион книг = Grāmatas izsoles = Book's auctions

ecoflex

0

11

12 май 2021 21:28

06.05.21 - 21:30 ﹏﹏♘﹏﹏ Jaunie "Mērnieku laiki" - 1924

в форуме Архив букинистики = Bukinistikas arhīvs = Books archive

GRETZKY_99

3

24

03 май 2021 15:44

06.05.21-22.00...12 коф.лож...нерж.новые

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

feodora

2

47

03 май 2021 22:54

01.05.21.21.00 тарелки как новые. 6 шт.

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

БИЧ

1

63

27 апр 2021 13:56

06.05.21-22.00...12 лож.мельх.в короб...новые

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

feodora

7

65

03 май 2021 22:50

06.05.21 21.00 Цепочки для ключей, 2 шт.,новые

в форуме Nekolekcionējamu priekšmetu arhīvs ○ Архив не коллекционных вещей ○ Archive not collectible items

Назар

5

67

03 май 2021 13:06

06.05.21-22.00...6 чайн.лож.нерж.новые

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

feodora

1

40

03 май 2021 22:53

06.05.21-22.00...12 вилочек нерж.новые

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

feodora

2

49

03 май 2021 22:55

06.05.21-22.00...6 чайн.лож.мельх.новые....

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

feodora

3

53

03 май 2021 22:52

06.04.21 21-45 Три новые суповые тарелки ~RPR~ 1.š.

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

Сэрджио

2

87

30 апр 2021 16:13

01.05.21.21.00.рижские тарелки ,как новые 9 шт.

в форуме Antikvariāta arhīvs = Архив антиквариата = Antiques' sales archive

БИЧ

1

81

27 апр 2021 09:32

18.05.21. 22-00 ДИСКИ. ОБРЕЗНЫЕ. 125 мм -SPECIALIST- НОВЫЕ.

в форуме Ne kolekcinēto mantu izsoles ○ Аукционы не коллекционных вещей ○ Auctions

Абрек71

0

11

15 май 2021 17:22

12.05.21. 22-00 ДИСКИ. ОБРЕЗНЫЕ. 230 мм -TORROS- НОВЫЕ.

в форуме Nekolekcionējamu priekšmetu arhīvs ○ Архив не коллекционных вещей ○ Archive not collectible items

Абрек71

1

22

08 май 2021 15:30

12.05.21. 22-00 ДИСКИ. ОБРЕЗНЫЕ. 125 мм -SPECIALIST- НОВЫЕ.

в форуме Nekolekcionējamu priekšmetu arhīvs ○ Архив не коллекционных вещей ○ Archive not collectible items

Абрек71

1

36

08 май 2021 15:24

12.05.21. 22-00 ------------РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ. 2 пары. НОВЫЕ

в форуме Nekolekcionējamu priekšmetu arhīvs ○ Архив не коллекционных вещей ○ Archive not collectible items

Абрек71

1

37

08 май 2021 15:00

12.05.21. 22-00 ДИСКИ. ОБРЕЗНЫЕ. 230 мм -SPECIALIST- НОВЫЕ.

в форуме Nekolekcionējamu priekšmetu arhīvs ○ Архив не коллекционных вещей ○ Archive not collectible items

Абрек71

1

18

08 май 2021 15:35

12.05.21. 21.30 ЛАМПОЧКИ - HALOGEN 300 w OSRAM.Новые.

в форуме Nekolekcionējamu priekšmetu arhīvs ○ Архив не коллекционных вещей ○ Archive not collectible items

nikolay511

2

38

06 май 2021 18:59


Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
GetInfo: User Info
IK Baltstroj | Услуги | Доставка услуги | Жалобы и претензии | Конфиденциальность | Права и обязанности покупателя | Права и обязанности продавца | Платежи | GDRP1 | Контакты |
VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro & SecureCode, VbV